2001 -

Den danske regering havde i en lang periode arbejdet på at liberalisere statsinsitutionerne. Turen kom i begyndelsen af det 21. århundrede til universiteterne. Med virkning fra år 2000 fik offentlige institutioner mulighed for at kapitalisere på deres forskning gennem patenter og aktier.

Forskningscenter RISØ

Herre i eget hus

Den 1. januar 2001 blev Danmarks Tekniske Universitet ved lov selvejende universitet. Selvejet betød, at DTU overtog sine bygninger fra staten. DTU fik desuden en bestyrelse, der hentede flertallet af sine medlemmer uden for universitet. Ledelsesformen skiftede samtidigt fra valgte til ansatte ledere. Den første ansatte rektor under den nye styreform blev Lars Pallesen. Fra november 2001 stod han i spidsen for den nye direktion og fik ansvaret for DTU’s daglige drift.

Erfaringerne fra DTU-loven blev brugt i en generel revision af universitetsloven med ikrafttrædelse 1. juli 2003. De øvrige universiteter fik dermed også eksterne bestyrelser og valgte ledere. DTU-loven blev i denne forbindelse også revideret. 

DTU fik desuden mulighed for at kapitalisere på sin forskning gennem patenter og aktier med ”Lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner” fra 1999.

1. januar 2007 fusionerede DTU med Forskningscenter Risø, Danmarks Fødevareforskning, Danmarks Rumcenter, Danmarks Fiskeriundersøgelser og Danmarks TransportForskning. Efter fusionen blev DTU et universitet med en årlig omsætning på 3,2 mia. kr. på 14 lokaliteter i Danmark, ca. 6.200 studerende og knap 4.400 ansatte.

Scion DTU er Danmarks første og største universitetsbaserede forskerpark. I 1962 blev forskningscentret ved Hørsholm etableret og i 2004  omdannes centret til Scion DTU a/s - et datterselskab 100 % ejet af DTU. Et af Scion DTU's formål er at skabe grobund for etablering og udvikling af nye forskningstunge virksomheder. Scion DTU tilbyder faciliteter til alle faser i virksomhedens vækst - fra opstart til kommercielt modne forskningsvirksomheder. Scion DTU hjælper i gennemsnit én ny virksomhed i gang hver måned.

I Strategien for 2003-2008 satte DTU sig som mål at blive et af Europas 10 bedste tekniske universiteter. Rektor Lars Pallesen skrev i DTU’s profilmagasin DYNAMO fra september 2008 en leder under titlen "DTU nr. 3 eller nr. 2 – i Europa?  Hmm … ". Her kunne han fortælle, at DTU var tredje højst rangerende i Europa på Times Higher Education´s Top 20 over ingeniørvidenskabelige institutioner. Selvom Lars Pallesen manede til forsigtighed omkring rankings, skrev han: ”Men vi tør vel nok tro på, at vor ambition om at være blandt Europas Top 10 over tekniske universiteter bærer sandsynligheden for at være opfyldt.” 

 

Links

Lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner fra 1999 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=6138

DTU loven fra 2000

Universitetsloven af 2008 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=113727