DIA

Danmarks Ingeniørakademi var stedet for uddannelse af akademiingeniører i perioden 1957 til 1. januar 1995, hvor akademiet blev del af det samlede Danmarks Tekniske Universitet.  

DIA var i organisatorisk forstand tæt knyttet til DTH. Fagligt blev det ledet af en bestyrelse bestående af rektor og prorektor ved DTH samt en afdelingsrepæsentant for afdelingslederne ved DIA. Administrationen blev varetaget af DTHs administration. 

Uddannelsen varede 3½ år, var teoretisk baseret, praktisk orienteret og fungerede som alternativ til den længerevarende forskningsorienterede civilingeniøruddannelse. Der blev undervist indenfor de traditionelle ingeniørretninger, dvs. kemi, elektronik, maskin og bygning. 

Rektor Anker Engelund sagde i sin tale ved årsfesten 1957, at  "der ved hurtigt improviserede foranstaltninger uden at afvente bygningsmæssige udvidelser ville blive stillet forslag om i sommeren 1957 at give 35 pct. flere unge adgang til at gennemføre et ingeniørstudium. De 10 pct. ville - hvis forslaget gennemførtes - blive optaget til civilingeniørstudiet på Danmarks tekniske Højskole, de øvrige 25 pct. skulle optages på en ny skole - Ingeniørakademiet - der på en kortere studietid ville forberede dem til ingeniørgerningen."

Engelund fortsætter: "Det er gennem forceret arbejde lykkedes at gennemføre disse planer takket være den varme tilslutning, som forslagene fik fra mange sider. Vanskelighederne - at låne, leje og indrette lokaler til de mange forskellige laboratorier, tegnestuer og auditorier - fremskaffelse af højt kvalificerede lærere i de mange fag - tilrettelæggelse af alle første studieårs enkeltheder og meget andet er lykkeligt blevet klaret. Undervisningen foregår med iver og grundighed."